ĐVCĐ tham gia chương trình "Giọt hồng thiện nguyện" 2017