Tham gia giải TT chào mừng 35 năm ngày NGVN 20-11 của ngành