HĐ NGLL- Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn 3/2028